[1]
V. D. Supartini, A. Sukmawati, and E. Anggraeni, “Analysis of Knowledge Sharing Using Canonical Correlation Toward Organizational Innovation ”, j. Organisasi dan manaj., vol. 15, no. 2, pp. 112-127, Sep. 2019.