(1)
Sasmita, S. A. Librarian E-Readiness in the Disruption 4.0 Era. ikomik 2021, 1, 28-34.